Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:39

39Bariɛp amɛn ayɨ́ŋɨ́ be nɛ bɔ̌bhɛka, nɛ bǒ mankɛm abhɛn bachi nɛkɔ nɛsiɛ. Ayɨ́ŋɨ́ nkwɔ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ Mandɛm Acha yɛsɛ ábhɨ̀ŋɨ bɛ antwɔ ntá yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index