Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:4

4Tɛ́mté wu Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap tontó. Akʉ́ bábhó bɛ́rɛ́m bɛyɔŋɔ́tɔk ɛbhɛn bɔ babhɨkɨ ghɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index