Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:40

40Píta arɔk ambɨ bɛ́rɛm baya mɛnyɨŋ bɛ́chák ansɛmti nɔkɔ bhɔ bɛ́ “Fɛrɛ́ ká mmʉɛt ndǔ ntɛmsi anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ ntá bǒ bɛbʉ́ abhɛn fá ammɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index