Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:42

42Bachyɛ mmʉɛt ndu bɛ́ghɔ́k mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒnto Yesu bátɔ̀ŋ. Bɔ́ mankɛm abhɛn manókó babhak ndu nsoŋ amɔt ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ndǔ Nɛnyiɛ Acha nɛ ndu nɛnɨkɨ́mʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index