Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:43

Nɛpɛ́m bakoŋo Yesu

43Bǒnto Yesu bábho bɛkʉ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay nɛ bɛrɨŋɨ́ maknkay. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bo mankɛm abhɛn bághɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index