Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:45

45Mpok nɛ mpok, abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ mɛnyɨŋ bátì nyaka mánkɔrɛ nɔkɔ nkáp nɛ abhɛn ɛyap ɛ́pú ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔŋ ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index