Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:46

46Nɛ yɛ̌ntɨkɨ nywɔp báchɛ̀m nyaka amɛm ɛkɛrákap Mandɛm amɛm Yerúsalɛm ndu mɛ́nɨ́kmʉɛt. Báchɛ̀m nyaka nkwɔ amɛm bɛkɛt ɛbhap ndǔ Nɛnyiɛ Acha nɛ ndǔ mɛnyiɛ́ nɛnyíɛ́ nɛ bɛyǎ maŋák nɛ ntɨ nɛmɔt,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index