Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:47

47mámbɨti nɔkɔ Mandɛm. Bǒ mankɛm bághɔ́ ndǔ bakoŋo Yesu bákʉ̀ nɛ báre bhɔ́ŋ maŋák nɛ bhɔ. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛwak Acha ankʉ nɔkɔ bo abhɛn yi ápɛ́mɛ́ mánchɛ́m nɛ bakoŋo bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index