Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:6

6Bághókó nɔ́kɔ́ ɛwat ɛyɔ, bárɔk ntiɛ́t ntiɛt bɛ́ghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fàkari. Bábhak maknkay bɛghók ndǔ bakoŋo Yesu bárɛ̀m bɛyɔŋɔ́tɔk nyáŋá nyáŋá ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ághòk ndu ɛyi ɛyɔŋɔ́tɔk ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bárɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index