Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:8

8Ná ɛ́chí bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛsɛ ǎghòk ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bárɛ̀m ndǔ ɛyi ɛyɔŋɔ́tɔk?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index