Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:1

Pɔ̌l arɔk atú Masidónia nɛ ɛtɔk Gris

1Ɛbyɔk ɛyɔ ɛ́máy nɔ́kɔ́ Ɛ́fɛsɔs, Pɔ̌l abhɨŋɨ bakoŋo Yesu. Arɛm kɛpɨ nɛ bhɔ́ ndu bɛ́fyɛ́ bɔ́ ntɨ. Arɔ yɛ bhɔ́ abho bɛrɔŋ atú Masidónia.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index