Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:10

10Pɔ̌l asɛp yɛ amɨk akuri akɛ́m yí nɛ amɔ́ ápáy abhɛnɛ, arɛm bɛ, “Bǎkɛ́ cháy, achí nɛpɛ́m”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index