Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:11

11Pɔ̌l apɛt yɛ nsɛm amfay. Mányiɛ nɔ́kɔ́ Nɛnyiɛ́ Acha, arɛm kɛpɨ nɛ bhɔ ndǔ ɛrɔ́rí mpok tɛ̌ nywɔp nɛ́yí. Arɔ yɛ bɔ́ arɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index