Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:14

14Átɛ́mɛ́rí nɔ́kɔ́ bhɛsɛ Asɔs, achwe nkwɔ́ ndu áchwi anɛ sɛchi amɛm nɛ bɛsɛ́ mankɛm sɛ́rɔ́k Mitilene.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index