Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:15

15Nɛ́yí nɔ́kɔ́, sɛ́rɔ́k sɛ́chwɔ́p nɛchyɛ̌nyɛ́n Kios. Nɛ́pɛ́t nɛ́yi nɔ́kɔ́, sɛ́nók sɛ́chwɔ́p Sámɔs, nɛ ndǔ ntɨnywɔp sɛ́gháka Milɛ́tɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index