Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:16

16Pɔ̌l anáŋ atɨ nyaka bɛ sɛ́mfʉɛt kɛte Ɛ́fɛsɔs, mbɔnyunɛ abhɨkɨ yáŋ nyaka bɛ sɛ́nchɔ́ŋti mpok atú Esia. Are wɛ̀nɛ bɛ mbák Mandɛm ánkwák, yi ánchwɔ́p Yerúsalɛm ndǔ nywɔp Ɛpǎ Pɛntɛkɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index