Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:17

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Pɔ̌l aghati bǒbati nkwɔ Ɛ́fɛsɔs kɛ árɔ̀ bhɔ

17Sɛ́gháká nɔ́kɔ́ Milɛ́tɔs, Pɔ̌l ató ɛyɔŋ bɛ bǒbatí nkwɔ Yesu abhɛn Ɛ́fɛsɔs mántɛ́mɛ́rí yi arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index