Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:18

18Bátɛ́mɛ́rí nɔ́kɔ́ yi, aghati bhɔ bɛ, “Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ ndǔ nɛpɛ́m ɛna nɛ́chí mpǒknkɛm anɛ mɛnchí atú Esia bɛ́bhó nywɔp ɛnɛ́n mbɨ bɛ́gháka ɛchɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index