Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:19

19Nchí kʉ nyaka bɛtɨk Yesu Acha nɛ nɛsɛptǐmʉɛt nɛnkɛm, nɛ babhɛsɛ amɨ́k ɛ̌ti mamɔ anɛ ǎtwɔ̀ ntá ya ndǔ bo Israɛl bápà bɛfyɛ mɛ ndǔ ɛsɔŋɔri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index