Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:20

20Bǎrɨŋɨ ndǔ ntwɔ́ ntɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm ntá bɛká bho nɛ nkɔ nɔkɔ bɛkɛt nɛ bɛkɛt nkɛ bhɛsɛ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́kwáy bɛkwak bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index