Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:21

21Nde ya batú bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl bɛ́ mántɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhap mánkóŋó Mandɛm nɛ bɛ́ mámbɔ́ŋ nɛka nɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index