Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:22

22“Nɛ́nɛ, mɛ́rɔ̀ŋ Yerúsalɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ányìɛrɛ mɛ, yɛ̌ndu mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákari chɔŋ nɛ mɛ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index