Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:23

23Ndɨ́ŋɨ́ chí bɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ághàti mɛ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛt anɛ nchwɔ́bhɛ́ chɔŋ bo mámfyɛ́ mɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ nɛ mánchyɛ mɛ ɛsɔŋɔri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index