Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:24

24Kɛ mpú sɔt nɛpɛ́m ɛna mbɔ ɛnyɨŋ. Nchí yáŋ chí bɛ njɛt tɛndǔ ngwɛnti, nnáŋá bɛtɨk abhɛn Yesu Acha áchyɛ́ mɛ́ nkʉ. Bɛtɨk ɛbhɔ chí bɛ́gháti Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ nɛ bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index