Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:25

25“Nnáŋ nkɔ mbáŋ nɛ mbaŋ, ngáti bhe ɛnyǔ Mandɛm ábhàk nɛ bo mbɔ Mfɔ wap, nɛ nɛ́nɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ yɛ̌ mmu ywɛka amɔt apú pɛrɛ ghɔ́ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index