Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:26

26Nchí ghati yɛ bhe ɛchɔŋ bɛ́ mbák mmu ywɛka amɔt arɔp ansɛm anɛ́m ɛbhɨ amɔ aya apu arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index