Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:27

27Ngátí bhé yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yɨ́ŋɨ́ nkaysi Mandɛm nɛ yɛ̌ ɛ́mɔ́t mbɨ́kɨ́ bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index