Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:29

29Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ mpok ndɔ́ bhe, chɔŋ nkwɔ ɛ́nchwe nɛntɨ ɛnɛka, nɛ ɛ́pú rɔ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index