Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:3

3Abhak arɛ́ ndǔ bataŋ árát. Ndu átòŋti mmʉɛt bɛ́sɔt áchwi andɔk Síria, aghók bɛ́ bo Israɛl bápà bɛ́kɛm yi. Ayibhiri ntɨ ɛni arɔbhɛ sɔt chí mbi atú Masidónia bɛ́kɔ́ amɨk ámpɛ́tnsɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index