Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:30

30Mpok ǎtwɔ nɛ mpok yɔ ánáŋ ánkwáy, mbɔk bǒnkwɔ báyibhiri tɛtɛp Mandɛm mándɔbhɛ rɛm chi barak anɛ ápɔ̀kɔ bho angʉrɛ ɛbhɨ kpát mánja bakoŋo Yesu bɛ mandɔbhɛ koŋo chi bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index