Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:31

31Sɔt yɛ ka mpok nɛ bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ nchí ghati nyaka bhe mɛnyɨŋ nɛ babhɛsɛ amɨ́k, njɛp nɔkɔ be batú bɛ̌ti nɛ ngósí ndǔ mamiɛ́ árát.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index