Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:32

32Nɛ́nɛ, nchí fyɛ́ bhé amɔ Mandɛm nɛ nchí rɔ bhe Ɛyɔŋ ɛyi ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ be bɛrɨ̌ndu ɛbhi. Ɛyɔŋ ɛyi ɛ́kwày bɛkʉ mǎngó mǎnsɛ́nɛ́, nɛ ɛkway bɛchyɛ bhe áfɔ́k anɛ́ Mandɛm ábhʉ́rɛ́ ntá bǒ abhɛn yí ákʉ́ mámbák abhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index