Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:33

33Mpok nchí nɛ bhe, mbɨ́kɨ́ fyɛ́ amɨ́k ndǔ nkáp anɛ mmu nɛ yɛ̌ chi ndɛn ɛnɛ mmú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index