Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:34

34Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ bɛ́ nkʉ bɛtɨk nɛ amɔ́ya ndu bɛbhɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ nɛ bo abhɛn mɛ̌kʉ̀ bɛtɨk Mandɛm nɛ bhɔ sɛ́chɛbhɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index