Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:35

35Ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm, ntɔŋ be bɛ sɛ́bhɔŋ bɛkʉ bɛtɨk bɛ sɛ́nkwák bo abhɛn mmʉɛt apu bhɔ, nɛ sɛ́kɛ́ ghɔkɔntɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Acha árɛ́mɛ́ bɛ, ‘Ɛ́rɨ̌ ntá mmu anɛ áchíɛ ɛcha mmu anɛ ásɔrɛ sɔt.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index