Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:36

36Pɔ̌l ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m, bɔ́ mankɛm bátɛp mánɛ́n amɨk, babho mɛnɨkmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index