Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:37

37Mankɛm bábho bɛdi kɛbhɔ mámbɛnɛ nɔkɔ yi nɛ mándiɛbhɛ nɔkɔ yi nɛkɔ bɛ, “Ɔ́nkɔ sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index