Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:38

38Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kpɨ́k ɛ́kʉ́ bɔ bádí kɛbhɔ tontó chi ndǔ yi ághátí bhɔ bɛ bápú pɛrɛ ghɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index