Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:4

4Bo abhɛn bákɔ̀ nɛ yi babhak Sopátɛ mmɔ̌ Pírɔs mmu ɛtɔk Bɛ́roa, nɛ bǒ Tɛsalónika bati apay, nɔ chi Arístakɔs nɛ Sɛkúndus, nɛ Gáyɔs mmu ɛtɔk Dɛ́be, nɛ Tímɔti, nɛ bo atú Esia bati apay, nɔ chi Tíkíkɔs nɛ Trofímɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index