Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:5

5Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, bɔ́ bárɔ́ bhɛsɛ́ bárɔ́k ambɨ mɛnoŋ bhɛsɛ́ ɛtɔk Troas.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index