Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:6

6Sɛ́sɔt achwǐnyɛ́n ɛtɔk Fílipi, sɛ́ré koŋo bhɔ, mpok ɛpǎ bo Israɛl ɛnɛ́ brɛt anɛ kɛbhɔŋ yís ɛ́fʉɛ́rɛ́. Sɛ́kɔ́ anyɛ́n anyɛn ndǔ manywɔp átáy sɛ́tɛ́mɛri bhɔ Troas, nɛ sɛ́bhák arɛ́ ndu manywɔp tándrámɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index