Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:7

Pɔ̌l akʉ mmu anɛ ágú apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

7Ndǔ nywɔp ɛnɛ́n mbɨ ndǔ sɔ́nde, sɛ́chɔ́kɔ nɛ bǒnkwɔ́ nɛbhʉɛt amɔt ndǔ Nɛnyiɛ Ɛta. Pɔ̌l abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́rɔ́ betí. Ɛkʉ́ arɛm kɛpɨ nɛ bhɔ kpátɛ nɛntɨ bɛti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index