Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:8

8Bɛyǎ bɛrɔ́ŋɔ́ bɛ́bhak ndǔ mɔ́kɛt anɛ áchí amfay anɛ bhɛsɛ́ nɛ bhɔ́ sɛ́chɛ́mɛ́ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index