Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:9

9Ɛsakámú amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Yútikɔs abhak ndǔ ɛchɨ́kɨ́ ɛnɛ nyɛ́sɛ́kɛt chɔ́kɔ́. Mɔ́kɛt anɛ sɛ́chí arɛ abhak ndǔ nɛŋɔk ɛkɛt ɛnɛn nɛjwi arat. Ndǔ Pɔ̌l árɔ̀ŋ ambɨ bɛ́gháti bhɔ mɛnyɨŋ ndǔ ɛrɔri mpok, Yútikɔs abho mɛmɔk kɛnɔ́. Ákwɛ́n nɔ́kɔ́ kɛnɔ́, amok akwɛ́n amɨk nɛfí. Bápɛ́rɛ sɛp bɛ mámpɔ́kɔ́ yi agú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index