Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:1

Pɔ̌l ǎrɔ̀ŋ Yerúsalɛm

1Bɛsɛ́ nɛ Pɔ̌l sɛ́rɔ́ bǒbatí nkwɔ́ Ɛ́fɛsɔs. Achwi ápɔ́kɔ bhɛsɛ́ sɛ́pé sɛrɔk téé sɛ́gháká ndǔ ɛtɔk ɛnɛ nnyɛ́n nɛkabhɛ ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Kós. Nɛ́yí nɔkɔ sɛ́rɔ́k sɛ́chwɔ́p Ródes. Sɛ́fú nɔ́kɔ́ árɛ́ sɛ́rɔ́k sɛ́gháka Patara.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index