Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:10

10Ɛnɛ́ sɛ́náŋ sɛ́chí arɛ ndu mpǎy manywɔp, ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Ágábɔs afú atú Judɛ́ya atwɔ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index