Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:11

11Atwɔ́ ntá yɛsɛ asɔt mgbat anɛ Pɔ̌l agwɔ́t amɔ nɛ bɛkak ɛbhi yímbɔŋ arɛm bɛ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ arɛm bɛ, “Ɛnyunɛ́ kɛ̌ bo Israɛl bágwɔt chɔŋ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ mgbat anɛ awu Yerúsalɛm mámfyɛ yi amɔ bo abhɛn bápu bo Israɛl.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index