Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:12

12Sɛ́ghókó nɔ́kɔ́ ndak wu, bɛsɛ́ bho sɛ́kɔ̀ nyaka nɛ yi nɛ bǒnkwɔ abhɛn bachi Seséria sɛ́nɨ́k Pɔ̌l mmʉɛt bɛ́ ákɛ́rɔŋ Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index