Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:13

13Kɛ Pɔ̌l akɛmɛ chi bɛ, “Ndaká yí bǎdì ɛnyunɛ? Bǎyɛ̀m ntɨ ɛna amɛm! Mɛnká bɛ mámfyɛ mɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, nɛ yɛ̌ chí nɛwú nká bɛgu ɛ̌ti Yesu Acha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index