Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:14

14Nɛ ndu sɛ́bhɨ́kɨ́ kwáy bɛkʉ yi anjibhiri ntɨ̌ ɛni, sɛ́rɔ, sɛ́rɛm bɛ, “Ɛ́mbák mbɔ ɛnyǔ mbɔŋ Mandɛm Acha áyàŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index